05 вересня 2019, 10:50

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування створив шість підкомітетів IX скликання, визначив предмети їх відання, а також обрав їх керівників та затвердив персональний склад

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування створив шість підкомітетів IX скликання, визначив предмети їх відання та обрав їх керівників.
Зокрема, згідно рішення Комітету, утворені:

1. Підкомітет з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів.
Голова підкомітету: АНДРІЙОВИЧ Зіновій Мирославович. Члени підкомітету: Задорожний А.В., Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П., Якименко П.В.
Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:
- охорони, збереження та комплексного, невиснажливого використання надр;
- нарощування мінерально-сировинної бази України;
- економічних засад надрокористування;
- розвитку геологічної діяльності;
- збереження та збалансованого використання природних ресурсів виключно (морської) економічної зони, континентального шельфу;
- впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом;
- збереження і відтворення водних ресурсів;
- регулювання господарської діяльності на землях водного фонду;
- оптимізації водоспоживання;
- запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;
- збереження морських екосистем, природних ресурсів морів;
- забезпечення населення якісною питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

2. Підкомітет з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду.
Голова підкомітету: ОВЧИННІКОВА Юлія Юріївна. Члени підкомітету: Андрійович З.М., Кривошеєв І.С., Лабунська А.В., Прощук Е.П.
Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:
- охорони та відновлення (відтворення) тваринного та рослинного світу;
- охорони, збалансованого використання лісових ресурсів та сталого управління лісами;
- збереження, використання та відновлення природних ландшафтів;
- створення та охорони об’єктів природно-заповідного фонду України;
- збереження, невиснажливого використання і відтворення біорізноманіття та формування екологічної мережі.

3. Підкомітет з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища.
Голова підкомітету: ЯКИМЕНКО Павло Віталійович. Члени підкомітету: Лабунська А.В., Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю.
Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:
- державного моніторингу навколишнього природного середовища;
- адміністративно-господарських санкцій за забруднення навколишнього природного середовища;
- охорони атмосферного повітря;
- запобігання антропогенним змінам клімату та виконання вимог Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату;
- формування та використання коштів державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
- екологічного страхування та екологічного аудиту;
- екологічних інвестицій;
- освоєння космічного простору;
- проведення наукових досліджень екологічного спрямування.

4. Підкомітет з питань державної політики у сфері поводження з відходами.
Голова підкомітету: НЕСТЕРЕНКО Кирилл Олександрович. Члени підкомітету: Андрійович З.М., Задорожний А.В., Лабунська А.В., Луценко І.С., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П.
Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної організаційної та контрольної функції у сфері:
- поводження з відходами, в тому числі зменшення кількості утворення відходів, їх збирання, перевезення, сортування, - зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення, поводження з небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
- збільшення ефективності використання вторинної сировини в якості енергетичних та матеріальних ресурсів;
- екологічних аспектів енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії.

5. Підкомітет з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
Голова підкомітету: КРИВОШЕЄВ Ігорь Сергійович. Члени підкомітету: Андрійович З.М., Лабунська А.В., Нестеренко К.О., Прощук Е.П., Якименко П.В.
Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:
- ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;
- державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;
- радіаційної безпеки;
- державної політики у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення;
- реабілітації радіоактивно забруднених територій;
- виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему.

6. Підкомітет з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей.
Голова підкомітету: ШАХОВ Сергій Володимирович. Члени підкомітету: Андрійович З.М., Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П.
Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:
- цивільного захисту населення;
- діяльності аварійно-рятувальних служб;
- пожежної безпеки;
- гідрометеорологічної діяльності;
- санкцій за порушення законодавства у сфері цивільного захисту населення, діяльності аварійно-рятувальних служб, пожежної безпеки;
- попередження та ліквідація наслідків природних лих, техногенних аварій та катастроф;
- правового регулювання відносин, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на нормалізацію - екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації;
- визначення порядку встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації;
- відновлення екологічної рівноваги постраждалих територій,
- подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей.