Підкомітет

Голова підкомітету

Склад

з питань охорони і раціонального використання надр

ЯКИМЕНКО Павло Віталійович

Бондаренко О.В.

Криворучкіна О. В.

Лабунська А. В.

Прощук Е.П.

Соха Р.В.

Овчинникова Ю.Ю.


з питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об‘єктів природно-заповідного фонду та з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу

ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна

Василенко Л. В.

Короленко-Усова В.Ю.

Лабунська А. В.

Мандзій С.В.

Матусевич О. Б.

Прощук Е. П.

Соха Р.В.

Бондаренко О.В.

Криворучкіна О.В.


з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища

ПРОЩУК Едуард Петрович

Бондаренко О.В.

Василенко Л.В.

Короленко-Усова В.Ю.

Криворучкіна О.В.

Магера С.В.

Мандзій С.В.

Матусевич О.Б.

Овчинникова Ю.Ю.

Якименко П.В.


з питань державної політики у сфері поводження з відходами

НЕСТЕРЕНКО Кирилл Олександрович

Василенко Л. В.

Короленко-Усова В.Ю.

Лабунська А. В.

Магера С.В

Мандзій С.В.

Овчинникова Ю. Ю.

Прощук Е. П.

Соха Р.В.

Чорний В.І.

Якименко П. В.


з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

МАГЕРА Сергій Васильович

Лабунська А. В.

Нестеренко К. О.

Прощук Е. П.

Соха Р.В.

Якименко П. В.

Бондаренко О.В.


з питань цивільного захисту населення та територій

Мандзій Сергій Володимирович

Василенко Л. В.

Короленко-Усова В.Ю.

Нестеренко К. О.

Овчинникова Ю. Ю.

Прощук Е. П.

Шахов С.В.


з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря

ВАСИЛЕНКО Леся Володимирівна

Бондаренко О. В.

Криворучкіна О. В.

Магера С.В.

Чорний В.І.

Якименко П. В.

Овчинникова Ю.Ю.


 

 

Предмети відання підкомітетів

Комітету з питань екологічної політики та природокористування

 

1. Підкомітет з питань охорони і раціонального використання надр.

Предмети відання підкомітету – здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- охорони, збереження та комплексного, невиснажливого використання надр;

- нарощування мінерально-сировинної бази України;

- економічних засад надрокористування;

- розвитку геологічної діяльності;

- збереження та збалансованого використання природних ресурсів виключно (морської) економічної зони, континентального шельфу.

 

2. Підкомітет з питань з питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об‘єктів природно-заповідного фонду та з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- охорони та відновлення (відтворення) тваринного та рослинного світу;

- охорони, збалансованого використання лісових ресурсів та сталого управління лісами;

- збереження, використання та відновлення природних ландшафтів;

- створення та охорони об’єктів природно-заповідного фонду України;

- збереження, невиснажливого використання і відтворення біорізноманіття та формування екологічної мережі.

- адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (аcquis ЄС);

- виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції;

- віднесення законопроектів до євроінтеграційних і формування списку таких проектів у межах предметів відання Комітету;

- опрацювання євроінтеграційних законопроектів Комітету, забезпечення надання необхідних для цього документів у взаємодії з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади;

- подання пропозицій з питань міжнародного та міжпарламентського співробітництва у сфері екологічної політики та природокористування.

 

3. Підкомітет з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом;

- збереження і відтворення водних ресурсів;

- регулювання господарської діяльності на землях водного фонду;

- оптимізації водоспоживання;

- запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;

- збереження морських екосистем, природних ресурсів морів;

- забезпечення населення якісною питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів;

- державного моніторингу навколишнього природного середовища;

- адміністративно-господарських санкцій за забруднення навколишнього природного середовища;

- формування та використання коштів державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

- екологічного страхування та екологічного аудиту;

- освоєння космічного простору;

- проведення наукових досліджень екологічного спрямування.

 

4. Підкомітет з питань державної політики у сфері поводження з відходами.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної організаційної та контрольної функції у сфері:

- поводження з відходами, в тому числі зменшення кількості утворення відходів, їх збирання, перевезення, сортування, - зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення, поводження з небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

- збільшення ефективності використання вторинної сировини в якості енергетичних та матеріальних ресурсів;

- екологічних аспектів енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії.

 

5. Підкомітет з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України з цих питань;

- державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;

- радіаційної безпеки;

- державної політики у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення;

- реабілітації радіоактивно забруднених територій;

- виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему.

 

6. Підкомітет з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- цивільного захисту населення;

- діяльності аварійно-рятувальних служб;

- пожежної безпеки;

- гідрометеорологічної діяльності;

- санкцій за порушення законодавства у сфері цивільного захисту населення, діяльності аварійно-рятувальних служб, пожежної безпеки;

- попередження та ліквідація наслідків природних лих, техногенних аварій та катастроф;

- правового регулювання відносин, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на нормалізацію - екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації;

- визначення порядку встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації;

- відновлення екологічної рівноваги постраждалих територій,

- подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської областей.

- відновлення екологічної рівноваги постраждалих територій.

 

7. Підкомітет з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря.

Предмети відання підкомітету - здійснення законопроектної, організаційної та контрольної функції у сфері:

- запобігання негативним антропогенним змінам клімату, адаптації до змін клімату, запровадження системи торгівлі квотами на викиди, податкового стимулювання, механізму прикордонного вуглецевого регулювання та виконання інших вимог Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату;

- поводження з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами;

- охорони атмосферного повітря, дотримання нормативів його екологічної безпеки, гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів;

- зменшення, запобігання та контролю промислового забруднення атмосферного повітря з стаціонарних джерел, дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел;

- екологічних інвестицій;

- виконання міжнародних угод та використання міжнародної технічної допомоги з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря, адаптації відповідного законодавства України до законодавства ЄС в т.ч. спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку.

 

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ”

13 вересня 2023 09:09
11 вересня 2023 09:54
23 лютого 2022 18:43
07 вересня 2019 17:25
07 вересня 2019 17:20